نسبت به رویدادهای جاری خودتان را به روز نگه دارید و در مطبوعاتی آبونه  شوید که در حوزه ی صنعت شما متخصص هستند و از این طریق در جریان اخبار  رقبای خود قرار بگیرید. از اقدامات و معاملاتی که دیگران انجام می دهند  یادداشت بردارید، و نسبت به ارتباطات بالقوه، شرکا یا فرصت های جدید شناخت  پیدا کنید. ممکن است بخواهید در زمینه ی فرصت های سرمایه گذاری مثل  مستقلات، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سهام خودتان را آموزش بدهید.

مطالعات نشان داده اند که موفق ترین آدم ها در میان ما سحرخیزها هستند.

با تیم درآمدآنلاین تا 5 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉