اگر می خواهید دیگران شما را به عنوان یک رهبر بشناسند، مثل یک رهبر عمل و  صحبت کنید. برای خودتان الگوهایی درست کنید و از نحوه ای که آنها برای کسب  عزت و احترام خودشان را مدیریت می کنند، با فکر صحبت می کنند و بی نقص عمل  می کنند تقلید کنید. درحالی که ممکن است در آغاز غیر طبیعی به نظر برسد،  اما مهم است که از خودتان اعتماد به نفس نشان بدهید. با وجود این، مراقب باشید چون اعتماد به نفس بیش از حد می تواند یک نقطه ی انحراف یا نشانه ای از تزلزل باشد.

با تیم درآمدآنلاین تا 2 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉