پولدارشدن

قدم 14اُم برای پولدار شدن

/post-4

جاه طلب نباشید؛ با اهداف کوچک شروع کنید


قدم 15اُم برای پولدار شدن

/post-3

پایین تر از سطح انتظارات تان زندگی کنید (سطح توقعات تان را پایین بیاورید)